Interdyscyplinarne szkolenie z ochrony zwierząt dla reprezentantów różnych służb w Szkole Policji w Słupsku

Interdyscyplinarne szkolenie z ochrony zwierząt dla reprezentantów różnych służb w Szkole Policji w Słupsku

W Szkole Policji w Słupsku odbyło się specjalistyczne szkolenie, które zgromadziło przedstawicieli różnych instytucji i organizacji mających na celu ochronę zwierząt. Wśród uczestników spotkania byli nie tylko reprezentanci Policji, ale również Straży Ochrony Zwierząt, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Gminnych, Straży Parków Narodowych czy Lasów Państwowych.

Organizatorem warsztatów była organizacja Humane Society International Polska. Uczestnicy jednogłośnie ocenili szkolenie jako niezwykle wartościowe ze względu na merytoryczne podejście do problematyki przestępstw i wykroczeń dotyczących zwierząt. Analizowano przepisy zarówno z ustawy o ochronie zwierząt, jak i takie, które pochodzą z innych aktów prawnych – na przykład Prawa łowieckiego czy ustawy o ochronie przyrody.

Oś tematyczną warsztatów stanowiły zagadnienia związane z kręgowcami – zarówno zwierzętami domowymi, hodowlanymi, jak i dzikim światem zwierząt. Prowadzący szkolenie skupili się na prezentacji komplikacji prawnych dotyczących przestępstw takich jak zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami, które są surowo karane przez Ustawę o ochronie zwierząt. Dodatkowo zaprezentowano możliwe punkty przecięcia tych przepisów z innymi o podobnym charakterze wynikającymi z prawa łowieckiego czy ochrony przyrody.

Szkolenie uatrakcyjniły liczne przykłady prosto z codziennego życia, które ilustrowały specyficzne przypadki, ale też pokazały, jaką linię orzeczniczą stosują polskie sądy w tego typu sprawach.