Gmina Redzikowo apeluje do Rady Ministrów o korektę granic

Gmina Redzikowo apeluje do Rady Ministrów o korektę granic

Samorząd Gminy Redzikowo wystosował wniosek do Rady Ministrów, w którym proponuje zmianę istniejących granic swojego terytorium. Ich zamiarem jest odzyskanie strefy inwestycyjnej Płaszewko, która stała się częścią Słupska w roku ubiegłym.

Słupsk rozszerzył swoje granice o nowe tereny na początku 2023 roku, wchłaniając puste obszary sołectw Bierkowo, Strzelino i Płaszewko, dotychczas należące do gminy wiejskiej sąsiadującej z miastem. Wnioskowana przez gminę Redzikowo zmiana tyczy się blisko jednej trzeciej całkowitego powiększenia miasta Słupsk, co stanowi mniej więcej trzysta hektarów. Gmina Redzikowo ma na celu powrót do swojej jurysdykcji obszarów inwestycyjnych Płaszewko oraz działek znajdujących się w obrębie Bierkowa przed zmianą granic.

Barbara Dykier, wójt gminy Redzikowo, podkreśla szczególnie chęć odzyskania terenów inwestycyjnych Płaszewko oraz zabytkowego cmentarza w Bierkowie. Mieszkańcy już rozpoczęli prace porządkowe i renowacyjne na cmentarzu.

W uchwale Rady Gminy Redzikowo na temat wniosku o zmianę granic mówi się, że tereny objęte proponowaną zmianą są puste. Znajdują się tam jednak obszary ważne dla gospodarki i kultury Gminy Redzikowo, które mają znaczenie dla całej wspólnoty samorządowej, a także dla lokalnych społeczności (szczególnie Bierkowo i Kusowo). W związku z tym, uwzględnienie wniosku nie spowoduje problemów dla mieszkańców Gminy lub Miasta. Przeciwnie, dostosowanie granic pozwoli Gminie Redzikowo na osiąganie korzyści z inwestycji, które przeprowadzała na tych terenach przez wiele lat.